Dzi­siaj w naszym przed­szko­lu z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Piz­zy dzie­ci zamie­ni­ły się w małych kucha­rzy. Było mnó­stwo zaba­wy, kil­ka cie­ka­wych infor­ma­cji, a na koniec, co naj­waż­niej­sze – samo­dziel­ne przy­go­to­wa­nie pizzy!