W dniu 27 stycz­nia 2021 roku przed­szko­la­ki z każ­dej gru­py przy­go­to­wa­ły dla swo­ich uko­cha­nych Babć i Dziad­ków słow­no – muzycz­ne nie­spo­dzian­ki w posta­ci fil­mi­ku. Zabra­kło w tym roku wizy­ty senio­rów w naszym przed­szko­lu ze wzglę­du na obostrze­nia sani­tar­ne. Mamy jed­nak nadzie­ję, że cho­ciaż w małej czę­ści wnu­czę­ta spra­wi­ły swo­imi wystę­pa­mi  radość  najbliższym.