Mimo że zima w peł­ni, nasze przed­szko­le odwie­dził pan Piotr Two­rusz­ka z nie­zwy­kłą opo­wie­ścią o psz­czo­łach. Celem jego zajęć jest zwró­ce­nie uwa­gi dzie­ci i mło­dzie­ży na zwie­rząt­ka, z któ­ry­mi nie czu­je­my się zbyt zwią­za­ni emo­cjo­nal­nie, a któ­re mają ogrom­ne zna­cze­nia dla przy­ro­dy i czło­wie­ka. Mamy nadzie­ję, że dzie­ci dzię­ki tego typu zaję­ciom nauczą się odno­sić z sza­cun­kiem do wszyst­kich istot żywych i pozna­ją świat tych naj­bar­dziej popu­lar­nych w gru­pie owa­dów – psz­czół oraz jak naj­czę­ściej będą spo­ży­wa­ły pro­duk­ty z półek „Zdro­wa żywość”. Po pre­lek­cji dzie­ci z gru­py Sówek i Elfów mia­ły oka­zję wła­sno­ręcz­nie wyko­nać pięk­ne świecz­ki z węzy pszczelej.