Tego dnia zapa­no­wał świą­tecz­ny kli­mat w naszym przed­szko­lu. Dzie­ci z gru­py „Psz­czół­ki” spo­tka­ły się na Wigi­lii gru­po­wej. W tym wyjąt­ko­wym dniu, przy obfi­cie zasta­wio­nym sto­le róż­ny­mi pysz­no­ścia­mi, roz­ma­wia­ły o oby­cza­jach i tra­dy­cjach świą­tecz­nych, o tym jak będą spę­dzać Boże Naro­dze­nie wśród naj­bliż­szych, w domach. Pod­nio­słym momen­tem spo­tka­nia było śpie­wa­nie kolęd i skła­da­nie życzeń. Wszy­scy życzy­li sobie nawza­jem zdro­wia, speł­nie­nia marzeń i Weso­łych Świąt.