Dzi­siaj do nasze­go przed­szko­la przy­był Świę­ty Miko­łaj wraz ze swo­im pomoc­ni­ka­mi „Leśny­mi zwie­rzę­ta­mi”.  Na jego przy­by­cie cze­ka­li­śmy wszy­scy,  a zwłasz­cza dzie­ci, któ­re już od same­go rana nasłu­chi­wa­ły, czy nie sły­chać dźwię­ku jego dzwon­ka. Przed­szko­la­ki powi­ta­ły go z wiel­ką rado­ścią. Po krót­kim teatrzy­ku o Św. Miko­ła­ju, wspól­nych  zaba­wach  i zdję­ciach, roz­po­czę­ło się roz­pa­ko­wy­wa­nie pre­zen­tów, któ­re Miko­łaj zosta­wił dzie­ciom w salach. Spo­tka­nie z Miko­ła­jem minę­ło bar­dzo szyb­ko, spra­wi­ło dzie­ciom wie­le rado­ści i na pew­no na dłu­go pozo­sta­nie w ich pamię­ci, gdyż dla więk­szo­ści z nich dzień ten był wiel­kim przeżyciem.