Ten dzień dzie­ci z gru­py Elfy zapa­mię­ta­ją na baaar­dzo dłu­go 🙂  Póź­nym popo­łu­dniem wszyst­kie ponow­nie spo­tka­ły się w naszym przed­szko­lu na wspól­nym noco­wa­niu. Dzie­ci przy­szły w świet­nym nastro­ju, ale towa­rzy­szy­ło im rów­nież mnó­stwo emo­cji i wprost roz­pie­ra­ła je ener­gia! Dla więk­szo­ści Elfów była to też pierw­sza noc poza domem i bez rodzi­ców, ale każ­dy dziel­nie spro­stał wyzwa­niu. Po roz­pa­ko­wa­niu rze­czy, dzie­ci szu­ka­ły w każ­dej sali pudeł­ka z zada­nia­mi na wie­czór. Poszcze­gól­ne gru­py bły­ska­wicz­nie odna­la­zły wszyst­kie ukry­te opa­ko­wa­nia. Wyzwa­nia, któ­re sta­ły przed nimi tego wie­czo­ru to: ubie­ra­nie cho­in­ki, wysłu­cha­nie baj­ki przy­go­to­wa­nej przez wolon­ta­riusz­kę z Gru­zji, przy­go­to­wa­nie pysz­nej kola­cji, ozda­bia­nie pier­nicz­ków oraz obej­rze­nie bajek ze sta­re­go pro­jek­to­ra. Mimo ogrom­nych wra­żeń, wszyst­kim Elfom uda­ło się zasnąć i prze­spać spo­koj­nie całą noc. Pora­nek roz­po­czę­li z kolej­ną daw­ką dobrej ener­gii, a po pysz­nym śnia­da­niu dzie­ci cze­ka­ły, aby opo­wie­dzieć o wszyst­kich atrak­cjach swo­im rodzicom 🙂