Dzi­siaj w naszym przed­szko­lu zago­ści­li muzy­cy z Naro­do­we­go Forum Muzy­ki z kon­cer­tem „Świą­tecz­ny pre­zent“. Furo­rę zro­bił taniec pary tan­ce­rzy, któ­rzy zapre­zen­to­wa­li dzie­ciom swo­je bale­to­we umiejętności.