Tego dnia wszyst­kie nasze przed­szko­la­ki uczest­ni­czy­ły w obcho­dach Świa­to­we­go Dnia Plu­szo­we­go Misia. Mimo coraz nowo­cze­śniej­szych i coraz atrak­cyj­niej­szych zaba­wek, moda na misie nie prze­mi­ja. Nie­ste­ty w tym roku, dzie­ci nie mogły przy­nieść ze sobą plu­szo­wych przy­ja­ciół, ale pomi­mo tego zaba­wa była przed­nia J Przed­szko­la­ki zosta­ły zapro­szo­ne do wspól­nej zaba­wy uro­dzi­no­wej plu­szo­we­go misia. Pozna­ły histo­rię świę­ta, wspól­nie śpie­wa­ły pio­sen­ki o misiach, bawi­ły się przy misio­wych pio­sen­kach: „Dwa malut­kie misie”, ‘Jadą, jadą misie”. Dla dzie­ci tego dnia przy­go­to­wa­no wie­le atrak­cji: zaba­wy rucho­we i  pla­stycz­ne, quizy, zga­dy­wan­ki, śpie­wa­nie pio­se­nek, misio­we tań­ce oraz degu­sta­cja miod­ku. Na koniec zaba­wy każ­da gru­pa otrzy­ma­ła słod­ką nie­spo­dzian­kę od plu­szo­we­go misia – misio­we żel­ki HARIBO. Ten dzień pełen był uśmie­chu oraz wspól­nej zabawy.