Nasze przed­szko­la­ki po raz kolej­ny wzię­ły udział w obcho­dach Dnia świę­te­go Marcina.

Z tej oka­zji, jak nie­miec­ka tra­dy­cja gło­si, dzie­ci wraz z nauczy­ciel­ka­mi i wolon­ta­riu­sza­mi wybra­ły się na pochód. W tym roku ze wzglę­du na wyjąt­ko­wą sytu­ację zwią­za­ną z epi­de­mią koro­na­wi­ru­sa, w pocho­dzie nie mogli uczest­ni­czyć rodzi­ce, a dzie­ci mogły przejść się tyl­ko wokół przed­szko­la. Pomi­mo tego wszyst­kim uczest­ni­kom humo­ry dopi­sy­wa­ły. Każ­de­mu dziec­ku pod­czas pocho­du dro­gę oświe­tla­ła wła­sno­ręcz­nie przy­go­to­wa­na  lata­ren­ka i pieśń Świę­te­go Mar­ci­na, któ­rą dzie­ci śpie­wa­ły w języ­ku nie­miec­kim. Na zakoń­cze­nie pocho­du w przed­szko­lu cze­ka­ła na przed­szko­la­ki cie­pła her­bat­ka i pysz­ne rogale.