Dnia 6 Listo­pa­da 2020 w przed­szko­lu odbył się „Dzień Dyni”. Wszyst­kie dzie­ci tego dnia prze­ży­ły ist­ny dynio­wy zawrót gło­wy. Kró­lo­wał oczy­wi­ście kolor poma­rań­czo­wy. Roz­ma­wia­li­śmy na temat wyglą­du i prze­zna­cze­nia tego war­to­ścio­we­go warzy­wa. Odby­ły się rów­nież „dynio­we zaba­wy ”, któ­re przy­nio­sły wie­le rado­ści wszyst­kim dzie­ciom. Przed­szko­la­ki odkry­ły rów­nież, co ukry­wa dynia w środ­ku. Dynia jest warzy­wem, któ­re zachwy­ca swo­im wyjąt­ko­wym wyglą­dem i sma­kiem. Prze­ko­na­ły się o tym dzie­ci uczest­ni­cząc w Świę­cie Dyni. Był  to dzień pełen nie­za­po­mnia­nych wrażeń!