Dnia 5 listo­pa­da zakoń­czył się kon­kurs „DYNIOWE CUDAKI”, na któ­ry przy­nie­sio­no wie­le wspa­nia­łych dyń wyko­na­nych w cie­ka­wy i zabaw­ny spo­sób. Czas eks­po­zy­cji „dynio­wych cuda­ków” był nie­ste­ty krót­ki ze wzglę­du na nie­wiel­ką trwa­łość tego warzy­wa. Jury w skła­dzie Pani Dyrek­tor oraz nauczy­cie­lek z każ­dej gru­py przed­szkol­nej, mia­ło napraw­dę trud­ne zada­nie, ponie­waż wszyst­kie dynie zachwy­ca­ły pomy­sło­wo­ścią i spo­so­bem wyko­na­niem. Po pod­li­cze­niu gło­sów jury, wyło­nio­no zwycięzców:

I miej­sce – Nad­ia Sz. (gr. „Psz­czół­ki”)

II miej­sce – Ste­fa­nia P. (gr. „Elfy”)

III miej­sce – Mar­ta Z. (gr. „Sów­ki”) 

Pod­czas „Dnia Dyni”, Pani Dyrek­tor oraz orga­ni­za­tor-Kami­la B.-S., wrę­czy­ły dyplo­my oraz  nagro­dy zwy­cięz­com. Wszy­scy bio­rą­cy udział w kon­kur­sie otrzy­ma­li dyplo­my, Zwy­cięz­com gra­tu­lu­je­my!!! Dzię­ku­je­my Wszyst­kim Przed­szko­la­kom  za udział w konkursie.