Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej to wyjąt­ko­we świę­to dla pra­cow­ni­ków oświa­ty. Nasze przed­szko­la­ki podzię­ko­wa­ły swo­im uko­cha­nym Paniom i Pra­cow­ni­kom Przed­szko­la za trud wło­żo­ny w ich naucza­nie i wycho­wa­nie. W tym uro­czy­stym dniu gru­pa „Elfy” zapro­si­ła gości na aka­de­mię z oka­zji Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej. Dzie­ci zapre­zen­to­wa­ły się naj­le­piej jak umia­ły. Nie zabra­kło wier­szy, życzeń, pio­se­nek, któ­re w cało­ści stwo­rzy­ły pięk­ne podzię­ko­wa­nie za codzien­ną tro­skę, odda­nie i ser­decz­ność. Na zakoń­cze­nie każ­dy zapro­szo­ny gość dostał mały upo­mi­nek wyko­na­ny przy pomo­cy Pań, któ­re pra­cu­ją w gru­pie. Za część arty­stycz­ną przed­szko­la­ki zosta­ły nagro­dzo­ne grom­ki­mi bra­wa­mi i smacz­ny­mi cukier­ka­mi. Pani dyrek­tor Bar­ba­ra Sys skie­ro­wa­ła do całe­go per­so­ne­lu przed­szko­la, wie­le cie­płych słów oraz życzeń dal­szej, owoc­nej pra­cy. Nie zabra­kło rów­nież podzię­ko­wań i życzeń od rodzi­ców naszych przed­szko­la­ków. Ten dzień dla wszyst­kich upły­nął w miłej i ser­decz­nej atmos­fe­rze, a wra­że­nia na dłu­go pozo­sta­ną w naszej pamięci.