Dzi­siaj w naszym przed­szko­lu zago­ści­li muzy­cy z Naro­do­we­go Forum Muzy­ki z opo­wie­ścią muzycz­ną „Nut­ko­lan­dia”. Pod­czas kon­cer­tu przed­szko­la­ki pozna­ły brzmie­nie takich instru­men­tów, jak: wio­lon­cze­la, sak­so­fon, pia­ni­no elek­trycz­ne, per­ku­sja. Spo­tka­nie z muzy­ką było dla dzie­ci źró­dłem rado­ści i pozy­tyw­nych emocji.