Tego dnia odby­ły się w naszym przed­szko­lu warsz­ta­ty z Panią Mar­cjan­ną Jeliń­ską, zna­ną też jako „Kozac­ka Skrzy­pacz­ka”, pod­czas któ­rych dzie­ci mia­ły moż­li­wość pozna­nia i naucze­nia się kil­ku daw­nych „śre­dnio­wiecz­nych” tań­ców. Nauka tanecz­nych kro­ków zmę­czy­ła „pozy­tyw­nie” nasze przed­szko­la­ki, a wyda­wa­ło­by się, że tań­ce inte­gra­cyj­ne w kole, sty­li­zo­wa­ne na tań­ce daw­ne, są taaakie proste.