Ostat­nie wol­ne miej­sca dla 2 dzie­ci z rocz­ni­ka 2018 oraz tyl­ko po jed­nym miej­scu z pozo­sta­łych rocz­ni­ków! Zapra­sza­my do nasze­go roz­śpie­wa­ne­go przed­szko­la! Cze­ka­my na Was!!!