Na dwo­rze kró­la Pasi­brzu­cha“, to kolej­ne przed­sta­wie­nie wysta­wio­ne u nas przez Teatrzyk Kro­pa. Tym razem o tym, że tele­wi­zja i gry kom­pu­te­ro­we nie­ko­niecz­nie są naj­lep­szym spo­so­bem spę­dza­nia wol­ne­go cza­su. Na szczę­ście naszych przed­szko­la­ków nie trze­ba nama­wiać na zaba­wy ruchowe💪