Dzień Dziec­ka! Tyle atrak­cji, że nie wia­do­mo od cze­go zacząć 😃. Na począ­tek obej­rze­li­śmy film o świę­cie naj­młod­szych, ale tak­że o pra­wach dziec­ka i tole­ran­cji oraz orga­ni­za­cji UNICEF. Potem były zaba­wy na dwo­rze (w tym kon­ku­ren­cje spor­to­we), malo­wa­nie twa­rzy, bań­ki i mnó­stwo innych aktyw­no­ści. Po zupie były lody, a na koniec – wio­sen­ny teatrzyk. A kim byli akto­rzy? Nasi wolon­ta­riu­sze, któ­rzy zmie­rzy­li się nie tyl­ko z tre­mą, ale rów­nież z języ­kiem polskim.