Czy wie­cie, że gita­ra elek­trycz­na może kwa­kać? W cza­sie warsz­ta­tów muzycz­nych pro­wa­dzo­nych przez pana Łuka­sza z Teatru Kro­pa nasze przed­szko­la­ki dowie­dzia­ły się wie­lu cie­ka­wych rzeczy 🎸🎶