Dzi­siaj odby­ło się w naszym przed­szko­lu uro­czy­ste poże­gna­nie 6‑latków – „Elfów”, któ­re po waka­cjach roz­pocz­ną naukę w szko­le. W gro­nie wie­lu gości: rodzi­ców, Pani Dyrek­tor, gro­na peda­go­gicz­ne­go, pań z kuch­ni i pani Anit­ki, dzie­ci przed­sta­wi­ły boga­ty pro­gram arty­stycz­ny, w któ­rym zade­mon­stro­wa­ły swo­je umie­jęt­no­ści. Gru­pa zaśpie­wa­ła wie­le pio­se­nek, zapre­zen­to­wa­ła kil­ka tań­ców, powie­dzia­ła wie­le tek­stów. Wszyst­ko to sta­no­wi­ło wspa­nia­łą całość… nie­któ­rym zakrę­ci­ła się łza wzru­sze­nia, albo­wiem oka­zja ku temu była przej­mu­ją­ca – poże­gna­nie przed­szko­la. Wszyst­ko co dobre, koń­czy się w pew­nym momencie.

Życzy­my wspa­nia­łe­go wypo­czyn­ku waka­cyj­ne­go i zapra­sza­my do nasze­go przed­szko­la w odwie­dzi­ny we wrześniu!