Wyjaz­dy na zie­lo­ne przed­szko­le sta­ły się już tra­dy­cją nasze­go przed­szko­la. W tym roku rów­nież zebra­ła się grup­ka dzie­ci z naj­star­szej gru­py – “Elfy”, chcą­cych wypró­bo­wać jak sma­ku­je samo­dziel­ność – pierw­szy wyjazd bez rodzi­ców. Pod opie­ką Pani Uli i wolon­ta­riusz­ki Mai, wypo­sa­żo­ne w potęż­ne waliz­ki, przed­szko­la­ki wyru­szy­ły wcze­snym ran­kiem w poszu­ki­wa­niu przy­go­dy do wspa­nia­łej miej­sco­wo­ści Rad­ków. Przez cały pobyt na “zie­lo­nym przed­szko­lu”, wspól­nie  z naszy­mi Pania­mi, dzieć­mi  opie­ko­wa­li się ani­ma­to­rzy i instruk­to­rzy, któ­rzy poma­ga­li we wszyst­kim, a tak­że byli „kopal­ną pomy­słów” na spę­dza­nie cza­su . Dzie­ci uczest­ni­czy­ły w zaję­ciach: kuli­nar­nych, maj­ster­ki, ręko­dzie­ła, ani­ma­cji. Oprócz tego mogły postrze­lać z łuku, uczest­ni­czyć w wie­lu zaba­wach i grach inte­gra­cyj­nych, dys­ko­te­kach, czy wyciecz­kach. Pięć dni spę­dzo­nych w Rad­ko­wie minę­ło przed­szko­la­kom bar­dzo szyb­ko. Były peł­ne wra­żeń i emo­cji. Dzie­ci wró­ci­ły z “zie­lo­ne­go przed­szko­la” doj­rzal­sze, bar­dziej samo­dziel­ne, bogat­sze o nowe umie­jęt­no­ści, ale też bar­dzo stę­sk­nio­ne za najbliższymi.