Tego dnia nasza naj­star­sza gru­pa wybra­ła się do Par­ku Sta­ro­miej­skie­go. „Sów­ki“ bra­ły udział w kon­kur­sie pla­stycz­nym na naj­pięk­niej ude­ko­ro­wa­ną chat­kę kra­sna­la oraz korzy­sta­ły z wieu innych atrak­cji przy­go­to­wa­nych na Festi­wa­lu Wro­cław­skich Kra­sno­lud­ków. Było bar­dzo weso­ło i „kra­sno­lud­ko­wo“ 😉