Dzien Krop­ki to mię­dzy­na­ro­do­we świę­to kre­atyw­no­ści i wia­ry we wła­sne siły. Tego dnia dzie­ci zapo­zna­ły się m.i. z histo­rią dziew­czyn­ki o imie­niu Vash­ti, któ­ra dzię­ki zwy­kłej krop­ce i nauczy­ciel­ce pla­sty­ki sta­ła się małą artyst­ką. Nasze przed­szko­la­ki wspól­nie się poba­wi­ły, a tak­że stwo­rzy­ły wie­le krop­ko­wych dzieł.