Dzi­siaj obcho­dzi­li­śmy Ogol­no­pol­ski Dzień Przed­szko­la­ka. Nasze przed­szko­le spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ło się na to świę­to. Wzyst­kie przed­szko­la­ki zosta­ły uro­czy­ście zapro­szo­ne do zaba­wy. Dla dzie­ci zor­ga­ni­zo­wa­no 4 sta­no­wi­ska z róż­ny­mi atrak­cja­mi. Dzie­ci bawi­ły się dosonale.