Dzi­siaj w naszym przed­szko­lu na dobre zago­ści­ła Jesień. Zosta­ła dziś ofi­cjal­nie przy­wi­ta­na przez wszyst­kie gru­py. Przed­szko­la­ki przy­go­to­wa­ły się na przyj­ście nowej pory roku – wszyst­kie ubra­ne w odzież kolo­rów jesie­ni zaśpie­wa­ły pięk­ne jesien­ne pio­sen­ki. Nie zabra­kło przy tym weso­łych zabaw i plą­sów. Po uro­czy­sto­ści wszyst­kie przed­szko­la­ki zebra­ły się przed jesien­ną deko­ra­cją,  aby uwiecz­nić to wyda­rze­nie wspól­nym zdjęciem.