Jak co roku w naszym przed­szko­lu odby­ła się pięk­na uro­czy­stość z oka­zji Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej, potocz­nie zwa­na Dniem Nauczy­cie­la. Wie­le cie­płych i miłych słów popły­nę­ło od pani Dyrek­tor dla naszych nauczy­cie­li. Nie bez powo­du, gdyż to wła­śnie tego dnia jest oka­zja zło­żyć im życze­nia, dzię­ku­jąc za cięż­ką pra­cę i wysi­łek wło­żo­ny w edu­ka­cję dzie­ci. Aby uczcić to świę­to przed­szko­la­ki z gru­py „Sów­ki“ przy­go­to­wa­ły wspa­nia­łą uro­czy­stość, po zakoń­cze­niu któ­rej wraz z rodzi­ca­mi, wrę­cza­li nauczy­cie­lom kwia­ty i skła­da­li życze­nia. DZIĘKUJEMY!!!