Dzi­siaj odbył się Dzień Dyni. Wspól­nie uczest­ni­czy­li­śmy w spo­tka­niu, pod­czas któ­re­go pozna­li­śmy bar­dzo zdro­we i uro­dzi­we warzy­wo jakim jest dynia. Oprócz tego, przy­nie­śli­śmy do przed­szko­la dynie i ubra­li­śmy się na kolor poma­rań­czo­wy. „Dzień Dyni” pozwo­lił nam poznać wiel­ką róż­no­rod­ność dyń i wzbo­ga­cił naszą wie­dzę na ich temat. Wzię­li­śmy udział w licz­nych zaba­wach z udzia­łem dyni. Ten dzień był pełen wra­żeń i radości.