Tego dnia przed­szko­la­ki z gru­py „Psz­czół­ki” oraz „Sów­ki” wybra­ły się z wizy­tą do Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 97, co było moż­li­we dzię­ki mamie Oli z gr. „Psz­czół­ki” – Pani Annie Kło­siń­skiej-Kucha­rzew­skiej, któ­ra uczy w tej szko­le języ­ka angiel­skie­go.  Dzie­ci z wiel­ką ocho­tą i rado­ścią bra­ły udział w róż­no­rod­nych zaję­ciach zor­ga­ni­zo­wa­nych spe­cjal­nie dla nich, m.in: zaję­ciach che­micz­nych (labo­ra­to­rium), języ­ku angiel­skim, zaję­ciach na hali spor­to­wej „Trzy­maj się pro­sto” ze szkol­ną kadrą siat­ka­rek, lek­cji naucza­nia począt­ko­we­go oraz spo­tka­niu ze szkol­ną Panią sto­ma­to­log. Pod­czas prze­rwy przed­szko­la­ki zosta­ły zapro­szo­ne do szkol­nej sto­łów­ki obok prze­pięk­nej pal­miar­ni, gdzie cze­kał na nie pysz­ny kisie­lek z owo­co­wą „wkład­ką”. Uwień­cze­niem tego wspa­nia­łe­go dnia był prze­pysz­ny poczę­stu­nek przy­go­to­wa­ny dla naszych dzie­ci przez uczniów klas siat­kar­skich i języ­ko­wych SP 97 oraz wspól­ne zaba­wy inte­gra­cyj­ne na podwór­ku szkol­nym. Czas upły­nął nam szyb­ko i w cudow­nej atmos­fe­rze. Bar­dzo dzię­ku­je­my Dyrek­cji, Nauczy­cie­lom i uczniom SP 97 za wspa­nia­łe przy­ję­cie naszych przed­szko­la­ków. Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia dla mamy Oli – Pani Annie Kło­siń­skiej-Kucha­rzew­skiej za zapro­sze­nie i zor­ga­ni­zo­wa­nie wszyst­kich zajęć i atrak­cji, któ­re na dłu­go pozo­sta­ną w pamię­ci dzieci 🙂