Tego dnia w naszym przed­szkou obcho­dzi­li­śmy „Dzień Życz­li­wo­ści”. Pod­czas spo­tka­nia przed­szko­la­ki przy­po­mnia­ły sobie „magicz­ne sło­wa”: prze­pra­szam, dzię­ku­ję, pro­szę oraz ich wiel­kie zna­cze­nie dla każ­de­go czło­wie­ka.  Dowie­dzia­ły się, co to takie­go jest życz­li­wość i w jak pro­sty spo­sób moż­na sobie ją oka­zy­wać. Dodat­ko­wo z tej oka­zji dzie­ci roz­ma­wia­ły o emo­cjach, któ­re towa­rzy­szą nam każ­de­go dnia. Z pew­no­ścią wszyst­kie przed­szko­la­ki będą teraz życz­li­we dla sie­bie i naj­bliż­szych na co dzień, nie tyl­ko w tym wyjąt­ko­wym dniu.