Dzsiaj w naszym przed­szko­lu po raz kolej­ny obcho­dzo­ny był Dzień Świę­te­go Mar­ci­na ‑Later­nen­fest.  Z tej oka­zji, jak nie­miec­ka tra­dy­cja gło­si, przed­szko­la­ki wraz z rodzi­ca­mi, nauczy­cie­la­mi oraz wolon­ta­riu­sza­mi, tuż o zmro­ku wybra­ły się na pochód wokół wro­cław­skie­go Ryn­ku. Każ­de­mu dziec­ku pod­czas pocho­du dro­gę oświe­tla­ła wła­sno­ręcz­nie przy­go­to­wa­na  lata­ren­ka i pieśń Świę­te­go Mar­ci­na, któ­rą dzie­ci śpie­wa­ły w języ­ku nie­miec­kim. Na zakoń­cze­nie pocho­du w przed­szko­lu cze­ka­ła na wszyst­kich cie­pła her­bat­ka, cia­stecz­ka i pysz­ne rogale.