Dzi­siaj nasze przed­szko­la­ki obcho­dzi­ły Świa­to­wy Dzień Plu­szo­we­go Misia. Tego dnia każ­de dziec­ko, przy­szło do przed­szko­la ze swo­im małym lub dużym przy­ja­cie­lem Misiem. Przed­szko­la­ki zosta­ły zapro­szo­ne do wspól­nej zaba­wy z misia­mi. Były misio­we tań­ce i pio­sen­ki, kon­ku­ren­cje spor­to­we z misiem. Na koniec każ­da gru­pa wyko­na­ła swo­je­go misia, któ­re­mu nada­ła imię. Cie­szy­my się, że mimo coraz nowo­cze­śniej­szych i coraz bar­dziej atrak­cyj­nych zaba­wek, moda na misie nie prze­mi­ja, bo „czy to jutro, czy to dziś, wszyst­kim jest potrzeb­ny Miś!”