Wszyst­kim Dzie­ciom, Rodzi­com oraz Sym­pa­ty­kom Nasze­go przed­szko­la skła­da­my naj­ser­decz­niej­sze życze­nia rado­snych, peł­nych magii, rodzin­ne­go cie­pła i miło­ści Świąt Boże­go Naro­dze­nia. Niech Zdro­wie i szczę­ście nie opusz­cza­ją Was w Nowym Roku! Oby każ­de­go dnia speł­nia­ły się Wasze naj­skryt­sze marze­nia i odważ­ne plany.

Dyrek­cja oraz pra­cow­ni­cy przedszkola