Dzi­siaj w naszym przed­szko­lu odbył się bal kar­na­wa­ło­wy. Wszyst­kie dzie­ci już od rana były pod­eks­cy­to­wa­ne cze­ka­ją­cą ich zaba­wą. W tym dniu przed­szko­la­ki prze­mie­ni­ły się w kró­lew­ny, księż­nicz­ki, wróż­ki, poli­cjan­tów, spi­der-menów oraz wie­le innych posta­ci. Roz­po­znać dzie­ci było trud­no. Wspól­nie z dzieć­mi prze­bra­ły się rów­nież Panie nauczy­ciel­ki. Kie­dy poja­wi­ły się pierw­sze ryt­my weso­łej muzy­ki, to wszyst­kie przed­szko­la­ki z wiel­ką ocho­tą roz­po­czę­ły plą­sy i tań­ce. Wszy­scy bawi­li się zna­ko­mi­cie. Były „tań­ce – łamań­ce”, „pociąg”, „mucha w mucho­lo­cie” i wie­le innych weso­łych utwo­rów.  Jed­nym sło­wem zaba­wa na 102!!! Wiel­ką atrak­cją dla dzie­ci pod­czas balu były zaba­wy z kolo­ro­wy­mi balo­na­mi oraz zaba­wa z prze­szko­da­mi – „Lim­bo” , w któ­rej wszy­scy wzię­li bar­dzo chęt­nie udział. Bal był nie­za­po­mnia­nym prze­ży­ciem dla naszych przed­szko­la­ków i na pew­no na dłu­go pozo­sta­nie w naszej pamięci.