Infor­mu­je­my, że do koń­ca lute­go trwa rekru­ta­cja do nasze­go przed­szko­la. Zapra­sza­my dzie­ci z rocz­ni­ka 2019. Mamy rów­nież jesz­cze jed­no miej­sce dla dziec­ka z rocz­ni­ka 2018.

ZAPRASZAMY!