Każ­de­go roku w naszym przed­szko­lu dzie­ci przy­go­to­wu­ją przed­sta­wie­nia Jaseł­ko­we, któ­re nie­jed­no­krot­nie są pre­zen­tem dla Babć i Dziad­ków. W tym roku nie­ste­ty nie mogli­śmy zapro­sić do przed­szko­la wszyst­kich rodzi­ców, ale w obec­no­ści wybra­nych przed­sta­wi­cie­li z ich gro­na,  mogli­śmy nagrać przy­go­to­wa­ne przed­sta­wie­nia. Przed­szko­la­ki w róż­no­rod­ny spo­sób poka­za­ły jed­ną z naj­pięk­niej­szych histo­rii, jakim jest Boże Narodzenie.