Tego dnia gru­pa „Psz­czół­ki” uda­ła się do Mul­ti­ki­na w Pasa­żu Grun­waldz­kim w ramach pro­jek­tu „Moja pierw­sza wizy­ta w kinie“.  Na począt­ku dzie­ci oglą­da­ły krót­ki fil­mik doty­czą­cy kina, m.in. co to jest kino? Jak wyglą­da, co się znaj­du­je? Jak nale­ży się w nim zacho­wy­wać?, itp. Następ­nie obej­rza­ły film „Zimo­we waka­cje Kac­pra i Emmy“. To była uda­na wyciecz­ka, któ­rą  dzie­ci zapa­mię­ta­ją na długo 🙂