Cho­ciaż dzień piz­zy wypa­da 9 lute­go, my roz­po­czę­li­śmy jego obcho­dy już dzi­siaj, aby super roz­po­cząć tydzień. Wysłu­cha­li­śmy cie­ka­wo­stek o piz­zy, bawi­li­śmy się w kucha­rzy, gdzie każ­dy przy­go­to­wał dla sie­bie pysz­ny kawa­łek piz­zy. Po upie­cze­niu, dzie­ci zja­dły swo­je mini piz­ze, któ­re wyszły pysz­ne. Szko­da, że ten dzień nie mógł trwać dłużej…