Tego dnia odwie­dzi­ła nas Fun­da­cja Ośro­dek Lecze­nia i Reha­bi­li­ta­cji Dzi­kich Zwie­rząt „Pucha­czów­ka”. Pani Ane­ta i pan Mar­cin przy­je­cha­li do nas z uro­czy­mi pod­opiecz­ny­mi – kuną domo­wą, wro­ną i jeżem. Opo­wie­dzie­li nam tro­chę o zwy­cza­jach tych zwie­rząt i o tym, jak reago­wać, kie­dy znaj­dzie­my zwie­rza­ka potrze­bu­ją­ce­go pomo­cy. Teraz nasze przed­szko­la­ki na pew­no będą wie­dzia­ły, co nale­ży robić w takiej sytuacji 🙂