Dzi­siaj  gru­pa „Psz­czół­ki” wybra­ła się do Muzeum Naro­do­we­go na lek­cję muze­al­ną. W tym pięk­nym budyn­ku peł­nym tajem­ni­czych przed­mio­tów, dzie­ci przy­swa­ja­ły wie­dzę na temat obra­zów, rzeźb i  róż­nych eks­po­na­tów. Zapo­zna­ły się z poję­cia­mi: muzeum, eks­po­nat, wysta­wa, arty­sta, dzie­ło, itp. Czas na zwie­dza­niu upły­nął bar­dzo szyb­ko, a dzie­ci z gło­wa­mi peł­ny­mi nowych, cie­ka­wych infor­ma­cji z uśmie­cha­mi wró­ci­ły do przedszkola.