Tego dnia gru­pa „Psz­czół­ki” – wybra­ła się do Teatru Lalek na spek­takl pt. „Lot przez tęczę”. Dzie­ci obej­rza­ły przy­go­dy małej mysz­ki Piki, któ­ra mia­ła wiel­kie marze­nie: chcia­ła pofru­nąć wyso­ko do nie­ba, zoba­czyć świat z góry i prze­le­cieć przez tęczę, a jej przy­ja­cie­le, Tipo i Chi­ki, robi­li wszyst­ko, żeby mogła je speł­nić.  Po obej­rze­niu spek­ta­klu, dzię­ki  uprzej­mo­ści Taty Jasia, „Psz­czół­ki” mogły zwie­dzić kuli­sy Teatru, czy­li prze­strze­niach zwy­kle nie­do­stęp­nych dla widzów. Dowie­dzia­ły się, co się dzie­je za kur­ty­ną, co to jest sznu­row­nia, jak wyglą­da­ją pra­cow­nie lal­kar­skie, gdzie się szy­ku­je stro­je, jak się robi deko­ra­cje. Było świet­nie!  Tacie Jasia– BARDZO DZIĘKUJEMY!!!  – to była super atrakcja 🙂