Dzi­siaj obcho­dzi­li­śmy w przed­szko­lu nie­ty­po­we świę­to – „Świę­to kota”. W tym dniu wszyst­kie przed­szko­la­ki upodob­ni­ły się do swo­ich czwo­ro­noż­nych przy­ja­ciół: zakła­da­jąc kocie opa­ski. Następ­nie dzie­ci oglą­da­ły film edu­ka­cyj­ny przed­sta­wia­ją­cy histo­rię kota – jego pocho­dze­nie, róż­ne rasy, kocie oby­cza­je, cie­ka­wost­ki oraz spo­so­by pie­lę­gna­cji kotów. Były też weso­łe „kocie zaba­wy”, takie jak: koci spa­ce­rek, zaba­wy rucho­we przy pio­sen­kach  o kotach, roz­wią­zy­wa­nie zaga­dek – „Z jakiej baj­ki jest ten kot?”, wyko­na­na zada­nia kon­kur­so­we­go: picie mle­ka z misecz­ki jak kot­ki. Był też czas na śpie­wa­nie kocich pio­se­nek. Pod­czas tych weso­łych zabaw nie zapo­mnie­li­śmy, że jed­nym z celów tego świę­ta było pod­kre­śle­nie zna­cze­nia roli kotów w życiu czło­wie­ka oraz uwraż­li­wie­nie i zwró­ce­nie uwa­gi na los porzu­co­nych i bez­dom­nych zwierząt.