Dzi­siaj gru­pa „Sów­ki“ gosci­ła we Wro­cław­skim Cen­trum Twór­czo­ści Dziec­ka. Pani Instruk­tor­ka opro­wa­dzi­ła dzie­ci po wszyst­kich zaka­mar­kach teatru. Przed­szo­la­ki z naj­star­szej gru­py mia­ły też oka­zję sta­nąć na prawd­dzi­wej sce­nie i zaim­pro­wi­zo­wać krót­kie przed­sta­wie­nie „O Kró­lo­wej Słoń­ca i Wojow­ni­kach“ autor­stwa Kac­pra – chłop­ca z grupy.