Tego dnia gru­py: „Psz­czół­ki” oraz „Sów­ki”, po raz kolej­ny (tym razem tram­wa­jem) wybra­ły się z wizy­tą do Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 97. Na dzie­ci cze­ka­ło mnó­stwo atrak­cji, takich jak: zaję­cia przy­rod­ni­cze w prze­pięk­nej pal­miar­ni, gra w „super” war­ca­by oraz zaję­cia gim­na­stycz­ne w ramach pro­gra­mu „Trzy­maj się pro­sto!”. Uwień­cze­niem tego wspa­nia­łe­go dnia był prze­pysz­ny poczę­stu­nek przy­go­to­wa­ny dla naszych dzie­ci przez uczniów klas siat­kar­skich i języ­ko­wych SP 97 Czas upły­nął nam szyb­ko i w cudow­nej atmos­fe­rze. Jesz­cze raz bar­dzo dzię­ku­je­my Dyrek­cji, Nauczy­cie­lom i uczniom SP 97 za wspa­nia­łe przy­ję­cie naszych przed­szko­la­ków. Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia dla mamy Oli – Pani Annie Kło­siń­skiej-Kucha­rzew­skiej za zapro­sze­nie i zor­ga­ni­zo­wa­nie wszyst­kich zajęć i atrakcji 🙂