W tym dniu przed­szko­la­ki z grup: „Żab­ki”, „Psz­czół­ki” oraz „Sów­ki” wybra­ły się do Teatru na Ostro­wie na spek­takl pt. „Cukier­ku, Ty łobu­zie” – opo­wie­ści o nie­zwy­kłym kocie, któ­ry jest tytu­ło­wym boha­te­rem spek­ta­klu. Kot Cukie­rek tra­fia do domu w któ­rym domow­ni­cy dokła­da­ją wszel­kich sta­rań by kota pra­wi­dło­wo wycho­wać, co nie jest pro­ste, ponie­waż Cukie­rek jest „uro­czym” łobu­zia­kiem. Przy­go­dy kota Cukier­ka barw­nie opi­sał Wal­de­mar Cichoń, a sce­na­riusz spek­ta­klu przy­go­to­wał Ste­fan Brzo­zow­ski. Spek­takl zdo­łał roz­ba­wić i zacie­ka­wić nie­jed­ne­go mło­de­go widza. Być może wie­lu spo­śród nich też zapra­gnie mieć w domu kota, o ile jesz­cze go nie ma 🙂