W koń­cu się uda­ło! Co praw­da mia­ło być noco­wa­nie miko­łaj­ko­we, ale osta­tecz­nie było noco­wa­nie wio­sen­ne. Naj­star­sza gru­pa – „Sów­ki“, spę­dzi­ła noc z 18 na 19 mar­ca w przed­szko­lu! Wszy­scy byli bar­dzo dziel­ni. Jak na noc­ną impre­zę przy­sta­ło, była piz­za i piża­ma par­ty. Mamy nadzie­ję, że wszy­scy będą mieć z tego wyda­rze­nia wspa­nia­łe wspomnienia.