W dniu 21 mar­ca dzie­ci z nasze­go przed­szko­la świę­to­wa­ły Pierw­szy Dzień Wio­sny. Powi­ta­nie Wio­sny roz­po­czę­ło się od zajęć i zabaw zwią­za­nych z tema­ty­ką pór roku. Dzie­ci dowie­dzia­ły się o sta­rym zwy­cza­ju topie­nia Marzan­ny. Mimo wie­lu atrak­cji naj­bar­dziej ocze­ki­wa­ną czę­ścią dnia było robie­nie Marzan­ny przez każ­dą gru­pę przed­szkol­ną. Po wyko­na­niu kukły wszyst­kie dzie­ci z przed­szko­la rado­śnie masze­ro­wa­ły w wio­sen­nym pocho­dzie, na cze­le któ­re­go wid­nia­ła Marzan­na. Za pomo­cą gło­śnych okrzy­ków, pio­se­nek i wier­szy dzie­ci pro­si­ły zimę, aby ode­szła a wio­snę, aby już do nas przy­by­ła. Jeste­śmy pew­ni, że sta­ra­nia naszych wspa­nia­łych przed­szko­la­ków spra­wią, że Wio­sna zawi­ta do nas na dobre.