Dzi­siaj w naszym przed­szko­lu odbył się „Wiel­ki kon­cert wio­sen­ny”, pod­czas któ­re­go przed­szko­la­ki ze wszyst­kich grup z wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem wyko­ny­wa­ły utwo­ry muzycz­ne o tema­ty­ce wio­sen­nej oraz zwią­za­ne z nimi ukła­dy tanecz­ne. Na sce­nie poja­wi­ły się wszyst­kie kolo­ry tęczy w posta­ci róż­no­ko­lo­ro­wych ubra­nek oraz rekwi­zy­tów. Przy­wo­łu­jąc w ten spo­sób wio­snę, w ser­cach zago­ści­ła radość i pogo­da ducha. Dzię­ki rado­snej i ryt­micz­nej muzy­ce, uśmie­chy wła­ści­wie nie zni­ka­ły z twa­rzy naszych przed­szko­la­ków, a dzie­ci zosta­ły nagro­dzo­ne grom­ki­mi brawami.