ACTIVITIES DURING MARCH (aktyw­no­ści w mar­cu)

In March we welco­med spring by giving a gre­at con­cert. The four gro­ups (ldots,  frogs, bees and owls) sang songs and pre­pa­red a dan­ce as a per­for­man­ce to show to  the rest of the gro­ups. After being welco­med in the kin­der­gar­ten we made dolls and went  for a walk aro­und the city cen­ter with the children.

W mar­cu przy­wi­ta­li­śmy wio­snę wspa­nia­łym kon­cer­tem. Czte­ry gru­py (Krop­ki, Żab­ki, Psz­czół­ki i Sów­ki) zaśpie­wa­ły pio­sen­ki i przy­go­to­wa­ły tań­ce, któ­re zapre­zen­to­wa­ły w przed­szko­lu. Po przy­wi­ta­niu Wio­sny w przed­szko­lu zro­bi­li­śmy lal­ki – marzan­ny i poszli­śmy na spa­cer po cen­trum mia­sta z dziećmi. 

On the 8th of March, was Women’s Day so both volun­te­ers (Ruslan and Júlia) pre­pa­red a pre­sen­ta­tion for the who­le kin­der­gar­ten and did dif­fe­rent acti­vi­ties with the  chil­dren. They colo­red super­wo­mans, play­ed some games. 

8 mar­ca był Dzień Kobiet, więc Rusłan i Júlia przy­go­to­wa­li pre­zen­ta­cję dla całe­go przed­szko­la i wyko­na­li róż­ne zaję­cia z dzie­ci – kolo­ro­wa­li super­wo­man, gra­li w gry. 

(Julia) On 12 of March I went to an open day at one of the scho­ols whe­re our volun­te­ers also  work. Some of our chil­dren from the Owl gro­up will go to this school.

(Julia) 12 mar­ca, poszłam wraz z gru­pą Sów­ki na dzień otwar­ty do jed­nej ze szkół, gdzie rów­nież nasi wolon­ta­riu­sze pra­cu­ją. Część naszych dzie­ci z gru­py Sowy pój­dzie do tej szkoły. 

(Julia i Ruslan) On the 19th of March the gro­up of owls stay­ed one night in the kin­der­gar­ten. They had  a paja­ma par­ty whe­re we sang songs in Polish and Spa­nish. We jum­ped, play­ed with  bal­lo­ons and wat­ched a film. We also made some han­di­cra­fts, pre­pa­red some dogs as pre­sents as we were going to  visit „Żłob­ka nr 6 przy ul. Kro­wiej 1 we Wro­cła­wiu“ the fol­lo­wing week. In the­re we also sang for the babies. 

(Julia i Ruslan) 19 mar­ca Naj­star­sza gru­pa noco­wa­ła w przed­szko­lu, a my wzię­li­śmy aktyw­ny w tym udział. Dzie­ci goto­wa­ły, tań­czy­ły, gra­ły i oglą­da­ły film. „Piża­ma par­ty” była bar­dzo uda­na. Rów­nież śpie­wa­li­śmy pio­sen­ki po pol­sku i hisz­pań­sku. Zro­bi­li­śmy też tro­chę ręko­dzie­ła. Przy­go­to­wa­li­śmy kil­ka pie­sków jako pre­zen­ty , któ­re wrę­czy­my dzie­ciom pod­czas wizy­ty „Żłob­ka nr 6 przy ul. Kro­wiej 1 we Wro­cła­wiu“ w następ­nym tygodniu.