Tego dnia w naszym przed­szko­lu odby­ło się uro­czy­ste „Śnia­da­nie Wiel­ka­noc­ne”. Dzie­ci z każ­dej gru­py bar­dzo aktyw­nie włą­czy­ły się w przy­go­to­wa­nia. Wcze­śniej wspól­nie z nauczy­ciel­ka­mi deko­ro­wa­ły sale, malo­wa­ły pisan­ki, sia­ły rze­żu­chę oraz wyko­ny­wa­ły stro­iki. Przed­szko­la­ki w odświęt­nych stro­jach zasia­dły do sto­łu, któ­ry ugi­nał się od świą­tecz­nych przy­sma­ków przy­go­to­wa­nych przez rodzi­ców, aby w gro­nie naj­bliż­szych kole­gów i kole­ża­nek podzie­lić się jaj­kiem i zło­żyć sobie życze­nia. Swo­ją obec­no­ścią zaszczy­ci­ła nas Pani Dyrek­tor Bar­bra Sys, któ­ra przed roz­po­czę­ciem poczę­stun­ku zło­ży­ła wszyst­kim dzie­ciom cie­płe życze­nia świą­tecz­ne. Ten dzień miał wyjąt­ko­wy cha­rak­ter: dzie­ci śpie­wa­ły pio­sen­ki świą­tecz­ne i bawi­ły się w zaba­wy zwią­za­ne z tra­dy­cja­mi wiel­ka­noc­ny­mi, np. szu­ka­nie na podwór­ku cze­ko­la­do­wych jajek, czy zającz­ków. Śnia­da­nie prze­bie­ga­ło w miłej i cie­płej atmosferze.