Zdro­wych, pogod­nych Świąt Wie­kanc­nych, prze­peł­nio­nych wia­rą, nadzie­ją i miło­ścią. Rado­sne­go, wio­sen­ne­go nastro­ju oraz ser­decz­nych spo­tkań w gro­nie rodzi­ny i przy­ja­ciół. WESOŁEGO ALLELUJA!!!

Życzy Dyrek­cja oraz per­so­nel Przed­szko­la „Weso­łe Nutki“