Dzi­siaj przed­szko­la­ki z grup:  „Psz­czół­ki” oraz „Sów­ki” poje­cha­ły na wyciecz­kę do Zagro­dy Edu­ka­cyj­nej „Kru­czy­na” w Pęgo­wie, poło­żo­nej w sąsiedz­twie lasu. Dzie­ci mia­ły wspa­nia­łą oka­zję do obco­wa­nia z przy­ro­dą. Spa­ce­ro­wa­ły leśną ścież­ką edu­ka­cyj­ną, pozna­jąc wie­le cie­ka­wo­stek o miesz­kań­cach lasu. Wska­zy­wa­ły róż­ni­ce mię­dzy lasem igla­stym lub liścia­stym, a mie­sza­nym. Zoba­czy­ły kuź­nię dzię­cio­ła, dziu­plę, mro­wi­sko mró­wek rud­nic, szkół­kę leśną, w któ­rej drze­wa mia­ły tyle lat, co dzie­ci. Podzi­wia­ły kolo­ry­sty­kę jesien­ne­go lasu. Oprócz inte­re­su­ją­ce­go spa­ce­ru po lesie, wiel­ką radość spra­wi­ło dzie­ciom prze­by­wa­nie w pobli­żu znaj­du­ją­cych się w zagro­dach zwie­rząt.  Z zacie­ka­wie­niem przy­glą­da­ły się owcom, osioł­kom, krów­kom, świn­kom; chęt­nie kar­mi­ły kóz­ki świe­żą tra­wą. W dal­szej czę­ści poby­tu dzie­ci  zosta­ły zapo­zna­ne z histo­rią Sło­wian oraz mia­ły moż­li­wość poba­wie­nia się w małych arche­olo­gów poszu­ku­jąc róż­nych „skar­bów” ukry­tych w zie­mi. Po tylu atrak­cjach, dzie­ci z przy­jem­no­ścią pała­szo­wa­ły kieł­ba­ski z gril­la oraz inne pysz­no­ści. Była to bar­dzo inte­re­su­ją­ca wyciecz­ka, wszyst­kim dopi­sa­ły humo­ry, nawet pogo­da w tym dniu nam dopi­sa­ła.  Każ­dy wró­cił do przed­szko­la trosz­kę zmę­czo­ny ale szczę­śli­wy i zadowolony.